BG

  

 

 
Новини и събития
Хотел Космополитан“ АД, “е бенефициент по договор № BG05M9OP001-1.021-0281
05.07.2019

Хотел Космополитан“ АД, “е бенефициент по договор № BG05M9OP001-1.021-0281 с наименование „Повишаване на знания и умения на заети лица - гаранции за европейско обслужване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица”.

 

 

Чрез ОП „РЧР 2014–2020 г.” и подкрепата на ЕСФ, настоящият проект има за цел постигане на устойчива заетост, повишаване на адаптивността и конкурентоспособността на служителите на двата бизнес партньори „Хотел Космополитан” АД и "Инфрабулпак" ЕООД чрез активно развитие и подобряване на техните професионални и ключови умения. Проектът допринесе за осигуряването на гъвкава и квалифицирана работна ръка, способна да отговори на предизвикателствата, както на динамично развиващия се пазар в България, така и на приоритетите на Европа 2020 и приоритетна област 9  на Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион. Чрез популяризиране на постигнатите резултати по проекта се насърчиха инвестициите в човешкия капитал и утвърждаването на практиката за учене през целия живот.

 

Ръководството на  фирми изпълни следните дейности за реализирането на настоящия проект:

- Подобряване на професионалната квалификация на общо 106 лица, чрез обучения по част от професия;

- Придобиване на ключови компетенции на общо 106 служители на фирмата

Повишаване на информираността и привличане на вниманието на работодателите в страната към положителния ефект от инвестиции в капацитета на служителите;

- Организация и успешно управление на проектните дейности.

 

За успешното изпълнение на планираните дейности се разчита на финансовата подкрепа на ЕСФ, чрез процедура "Обучение за заети лица" по ОП "Развитие на човешките ресурси".

 

Обща стойност на договора: 212 795 лв

Продължителност на проекта: 15 месеца

Начална дата:01.04.2018г

Крайна дата: 30.06.2019г

 

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от „Европейският социален фонд“ на „Европейския съюз“.

    Рецепция

    тел.: 082 805050 /  0884200888

    факс: 082 805057
    reception@cosmopolitanhotelbg.com

 

Cosmopolitan Hotel & Wellness8.3RECOGNITION OF EXCELLENCE 2020

 

 

Политика за поверителност
Информация за поверителност
Политика за бисквитките

 

7000 Русе
ул. “Добри Немиров” 1-3
GPS координати: 43.845221,25.949492